Resolució tornada treball

RESOLUCIÓ RECTORAL SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER A LA REINCORPORACIÓ A L’ACTIVITAT PRESENCIAL

 

Des de la promulgació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les successives pròrrogues, s'han dictat diverses resolucions rectorals i s'han dut a terme nombroses actuacions amb la finalitat d'adoptar mesures preventives i recomanacions de salut pública, com també mesures relacionades amb tota l'activitat universitària ateses la situació, l’evolució i les perspectives de la COVID-19.

En l'escenari canviant en el qual ens movem per l'evolució de la pandèmia, és necessari actualitzar les resolucions dictades i les actuacions dutes a terme per a compassar-les amb les disposicions normatives i mesures adoptades en l’àmbit estatal i autonòmic amb motiu de la COVID-19.

En aquest sentit, es va constituir un grup de treball per a definir les directrius que havien de regir el procés d'incorporació gradual a l'activitat presencial en la Universitat d'Alacant i instruir els mecanismes que facilitaren aquesta incorporació, com l'adquisició d'EPI, adequació d'infraestructures i altres qüestions organitzatives que cal tenir presents en aquest procés. Al seu torn, s'ha preparat la Instrucció de prevenció de riscos laborals IPRL-26, amb la participació del Comitè de Seguretat i Salut i amb el vistiplau del Consell de Direcció. Aquesta instrucció recull les nombroses normatives de caràcter estatal i autonòmic quant a la prevenció de riscos laborals amb motiu de la COVID-19 i incorpora el Pla de transició cap a una nova normalitat (Pla de Desescalada) aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril, com també altres aspectes normatius d'aplicació i que s'han publicat fins al moment.

Juntament a això, es fa necessari dictar una resolució rectoral que reculla i definisca els aspectes organitzatius i complementaris a la instrucció IPRL-26 per a la incorporació gradual als nostres llocs de treball en les instal·lacions universitàries, emmarcada en un procés de transició a l'activitat presencial en la UA, que necessàriament serà flexible i dinàmic i s’adapta a les actualitzacions de les diferents disposicions normatives d'aplicació.

 

Atès tot això,

 

RESOLC

 

PRIMER. Que es mantinga el treball a distància del personal d'aquelles unitats en què siga possible atendre la seua gestió habitual a través d'aquesta forma de treball. A partir de l'11 de maig de 2020, en aquelles unitats en què siga necessària la presencialitat, s'incorporarà una persona, que pot ser diferent cada jornada, per a facilitar la gradual incorporació de la resta de la plantilla en funció de les possibilitats que permeta l'atenció de les mesures de seguretat i salut que establisca el Servei de Prevenció.

SEGON. Que en les consergeries serà necessària la incorporació presencial

 

 

 

almenys d’una persona de la plantilla. S'exceptuen aquelles consergeries d'edificis en els quals només se situe una unitat o servei administratiu.

TERCER. Que el personal docent i investigador s'incorporarà als seus llocs de treball sempre que aquesta activitat no es puga dur a terme de manera no presencial i tenint en compte les mesures de la IPRL-26.

QUART. Que la designació de les persones que s'incorporen en aquest primer moment serà acordada pel responsable de cada centre, departament, institut o unitat administrativa, que haurà de resoldre, en primer lloc, en funció de la possibilitat d'accés al treball a distància del personal adscrit a la unitat i tenint en compte, en la mesura que siga possible, els condicionants de compatibilitat de la vida familiar i laboral que es puguen conèixer.

CINQUÈ. Que en aquest primer moment, que es fa coincidir amb la fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: a) no es preveu l'atenció al públic de manera presencial, que es farà de manera telemàtica o telefònica. A partir de l'entrada en la fase II establida per l'autoritat estatal o autonòmica, i amb un sistema de cita prèvia que s'establirà a aquest efecte i del qual es farà publicitat, es reprendrà l'atenció presencial; b) no s'activarà el sistema de fitxatge; c) només es preveu la jornada de matí, en horari de 9 a 14 hores.

SISÈ. Que en tota activitat presencial en la Universitat d'Alacant se seguiran totes les mesures preventives marcades en la Instrucció de prevenció de riscos laborals, IPRL-26 i altres instruccions de desenvolupament posteriors i que seran publicades en la pàgina web del Servei de Prevenció de la UA.

SETÈ. Que al Centre Superior d'Idiomes, a la fundació universitària L'Alcúdia d'investigació arqueològica, a la Fundació Parc Científic d'Alacant i a la Fundació General de la Universitat se'ls aplicaran aquestes mateixes mesures.

VUITÈ. Que queda sense efecte la resolució rectoral de 15 d'abril de 2020 per a l'ordenació de l'accés a les instal·lacions universitàries davant la pròrroga de l'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 

Manuel Palomar Sanz

Rector de la Universitat d’Alacant

Alacant, 8 de maig de 2020