Resolució rectoral ordenació aules virtuals

 

 

RESOLUCIÓ RECTORAL PER A L'ORDENACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES AULES VIRTUALS

 

Després de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seues successives pròrrogues, pels reials decrets 476/2020, de 27 de març i 478/2020, de 10 d'abril, la Universitat d'Alacant ha aprovat diferents mesures i resolucions rectorals per a l'aplicació d'aquesta normativa i les subsegüents que l'han desplegada.

Per la seua banda, el passat 3 d'abril, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors de les universitats valencianes, en previsió que no es poguera reprendre la docència presencial, van acordar el manteniment de tota la docència en format en línia durant el que resta del curs 2019-2020 i el desenvolupament en cada universitat de procediments d'adaptació de l'avaluació a través de mitjans no presencials. En aquesta línia, la resolució rectoral de 6 d'abril de 2020 va establir que tota la docència s'impartirà de manera no presencial fins a la finalització del curs acadèmic 2019-2020.

Quant a l'organització i impartició de la docència no presencial, hi ha plataformes que permeten la creació d'aules virtuals, com a eina per al compliment de les obligacions docents, la qual cosa possibilita que la docència no presencial es duga a terme de manera síncrona en els respectius horaris de les assignatures. La Universitat d'Alacant ha oferit aquestes eines en els últims anys, l'ús de les quals s'ha intensificat a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Per tot això,

RESOLC

1.- Establir l'ordenació i posada en funcionament de les aules virtuals, enteses com a espais virtuals síncrons de relació entre docent i estudiants. Hi haurà, almenys, una aula virtual per cada docent.

 

2.- Establir que la impartició de la docència no presencial síncrona es durà a terme en aules virtuals, en els horaris de les assignatures aprovats en el moment oportú pels centres, i es complementarà, si és el cas, amb activitats asíncrones. Les i els estudiants i les professores i els professors, segons l'horari establit, accediran a l'aula virtual corresponent per a rebre/impartir la docència no presencial. En els casos en els quals s'haja optat per la impartició de docència no presencial asíncrona, de conformitat amb les instruccions de 13 de març de 2020, s'habilitarà igualment l'aula virtual per a possibilitar latenció de l'alumnat en l'horari adaptat.

 

3.- Establir que els departaments comuniquen al seus respectius centres, abans de les 10.00 hores del 24 d'abril, la plataforma i l’enllaç per a l'ensenyament virtual que està utilitzant, si fos així, cada professor o professora.

 

4.- Establir que el Servei d'Informàtica cree una aula virtual en la plataforma MEET (un enllaç permanent per a cada professor o professora) per a aquelles assignatures i professorat que no haja comunicat la plataforma que estiga utilitzant. El professorat i l'alumnat que no dispose d'un compte Gcloud hauran d’obtenir-lo a través de l’enllaç següenthttps://cvnet.cpd.ua.es/UACloudSE/Alta?pIdOpc=31

 

5.- Establir la publicació el dilluns 27 d'abril de 2020, en la pàgina web de cada centre, de les aules virtuals establides per a cada una de les assignatures i horaris, per a ser utilitzades des d'aquell mateix dia.

 

 

Manuel Palomar Sanz

RECTOR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

21 d'abril de 2020