Resolució rectoral adaptació curricular

RESOLUCIÓ RECTORAL PER A L'APLICACIÓ DEL REGLAMENT D’ADAPTACIÓ CURRICULAR A TOT EL COL·LECTIU D'ESTUDIANTS A CONSEQÜÈNCIA DE L'EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PER LA SITUACIÓ, L’EVOLUCIÓ I LES PERSPECTIVES DEL COVID-19

La resolució rectoral de la Universitat d'Alacant de 13 de març de 2020 per la qual s'adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública a la comunitat universitària a conseqüència de la situació, l’evolució i les perspectives del COVID-19 va establir la impartició provisional de tota la docència oficial i pròpia, com també de qualsevol altra activitat formativa impartida a les nostres aules per qualsevol agent extern, de manera no presencial a partir del 16 de març del 2020. D’altra banda, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix que se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament, incloent-hi l'ensenyament universitari, com també qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats, i assenyala que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que resulte possible.

La Universitat d'Alacant disposa d'un Reglament d'adaptació curricular (BOUA de 24 de juliol de 2015) l'objectiu del qual és regular les accions acadèmiques i tècniques a dur a terme pel que fa a la sol·licitud d'adaptació curricular amb la finalitat de facilitar l'accés, la permanència i el màxim aprofitament del curs acadèmic de l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Aquest Reglament preveu l’aplicació a determinats grups d'estudiants, però tenint en compte l'excepcional situació en la qual ens trobem i amb la finalitat de facilitar eixe màxim aprofitament del curs a tot l'alumnat, es considera procedent fer-ne una interpretació extensiva i possibilitar l’aplicació, de manera automàtica, a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

Atès tot això,

 

RESOLC:

PRIMER. Fer extensiu, de manera automàtica, l'àmbit subjectiu d'aplicació del Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant a tot l'alumnat mentre dure la situació de docència no presencial.

SEGON. S'hauran de realitzar adaptacions curriculars, enteses com el conjunt de modificacions o ajustaments no significatius del currículum ordinari, que s'apliquen en dos nivells: adaptacions curriculars de suport en la docència i també en les proves d'avaluació. Aquestes modificacions hauran d'adaptar-se a cada assignatura i al període d'inhabilitat presencial.

TERCER. S'hauran de publicar per a cada assignatura els procediments de desenvolupament de l'activitat docent, com també els sistemes d'avaluació adaptats mitjançant un sistema d’avaluació alternativa, recollit en l'article 6 del Reglament d'avaluació dels aprenentatges (BOUA de 9 de desembre de 2015).

 

El rector de la Universitat d’Alacant

 

Manuel Palomar Sanz

Alacant, 17 de març de 2020

 

INSTRUCCIONS

A l'efecte de complir aquesta Resolució, les direccions de departament hauran de remetre al deganat corresponent o a la direcció de l'Escola Politècnica Superior els criteris d'adaptació curricular de la docència i de l'avaluació contínua, si escau, que s'aplicaran fins que es reprenga la docència presencial en cadascuna de les assignatures de les quals són responsables.

Aquests criteris han de ser remesos al deganat corresponent o la direcció d'Escola Politècnica Superior fins al 27 de març.

L'aprovació necessària d'aquests criteris en Consell de Departament i Junta de Facultat es farà de manera virtual.