Resolució docència no presencial definitiva

Resolució rectoral per la qual s'acorda la impartició definitiva de tota la docència de manera no presencial fins al final del curs 2019-2020 i l'avaluació no presencial i avaluació contínua de la convocatòria C3

La Resolució rectoral de la Universitat d’Alacant de 13 de març del 2020, per la qual s’adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública relatives a la comunitat universitària a conseqüència de la situació, evolució i perspectives de la COVID-19, va establir la impartició provisional de tota la docència oficial i pròpia, i també qualsevol altra activitat formativa impartida a les nostres aules per qualsevol agent extern, de manera no presencial a partir del 16 de març del 2020.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, disposa que se suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, inclòs l’ensenyament universitari, i també qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats, i indica que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «en línia», sempre que siga possible. Aquest estat d’alarma ha sigut prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril del 2020, i recentment s’ha anunciat una nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al pròxim dia 26 d’abril del 2020.

Per part seua, davant de la possibilitat de la pròrroga de l’estat d’alarma i en previsió que no es puga reprendre la docència presencial, el passat 3 d’abril, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors de les Universitats Valencianes van acordar el manteniment de tota la docència en format en línia durant el que resta del curs 2019-2020 i el desenvolupament en cada Universitat de procediments d’adaptació de l’avaluació a través de mitjans no presencials.

Per això,

 

RESOLC

 

PRIMER.- Establir que, definitivament, tota la docència oficial i pròpia, com també qualsevol altra activitat formativa impartida a les nostres aules per qualsevol agent extern s’impartirà de manera no presencial fins a la finalització del curs acadèmic 2019-2020.

SEGON.- Establir que la convocatòria C3 es durà a terme, amb caràcter general, a través de mecanismes d’avaluació no presencial o d’avaluació contínua.

TERCER.- Encomanar a la Comissió d’Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòria C3, creada a aquest efecte, que depèn del Consell de Direcció i integrada pels vicerectors i les vicerectores d’Estudis i Formació (coordinador), Investigació i Transferència de Coneixement, Estudiants i Ocupació, Campus i Tecnologia, Qualitat i Innovació Educativa, la delegada de Protecció de Dades, els degans i el director de l’Escola Politècnica Superior l’elaboració de un Document de Directrius Generals sobre els diferents mecanismes d’avaluació no presencial i avaluació contínua, pràctiques i treballs de final de grau i final de màster. Els instruments i els criteris d’avaluació de cada assignatura seran concretats i aprovats pels òrgans corresponents i per les facultats i l’Escola Politècnica Superior, ateses les característiques de cada assignatura i titulació.

 

Manuel Palomar Sanz

RECTOR DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Alacant, 6 d’abril de 2020