Resolució avaluació online C4

Resolució rectoral per la qual s'acorda l'avaluació no presencial en la convocatòria C4

La resolució rectoral de 6 d’abril de 2020, atès el que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les pròrrogues successives d’aquest, com també l’acord de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les Rectores i Rectors de les Universitats Valencianes per al manteniment de tota la docència en format on-line durant el que resta del curs 2019-2020 i el desenvolupament en cada Universitat de procediments d’adaptació de l’avaluació a través de mitjans no presencials, va establir que tota la docència s'impartiria de forma no presencial fins a la finalització del curs acadèmic 2019-2020; que la convocatòria C3 es faria, amb caràcter general, a través de mecanismes d’avaluació no presencial o d’avaluació contínua; i que la Comissió d’Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòria C3, creada a aquest efecte, elaboraria un Document de directrius generals sobre els diferents mecanismes d’avaluació no presencial i avaluació contínua, pràctiques i treballs de final de grau i final de màster.


La situació, evolució i perspectives de la COVID-19 no permeten tenir la seguretat que la convocatòria següent de proves d’avaluació a la Universitat d’Alacant puga fer-se de manera presencial, per raons evidents de salut iseguretat de les persones. A més, atesa la proximitat temporal entre les proves de la convocatòria C3 i C4, no sembla que es produirà un canvi d’escenari que permeta adoptar les solucions diferents per a l’una i l’altra. Davant d’aquesta situació, no es pot mantenir la incertesa pel que fa al format de celebració de les proves, i és necessari adoptar una decisió sobre aquest tema, perquè tota la comunitat universitària tinga la informació precisa. I les circumstàncies aconsellen estendre la mesura d’avaluació no presencial a la convocatòria C4. 


RESOLC

PRIMER.- Establir que la convocatòria C4 es farà, amb caràcter general, a través de mecanismes d’avaluació no presencial.


SEGON.- Establir que la Comissió creada per la resolució rectoral de 6 d’abril passe a anomenar-se Comissió d’Adaptació Curricular, Avaluació Continua Alternativa i Convocatòries d’Avaluació, que mantindrà la seua dependència i composició, amb la inclusió formal del president del Consell d’Estudiants.

TERCER.- Mantenir la vigència i la validesa del Document de directrius generals sobre els diferents mecanismes d’avaluació no presencial i avaluació contínua, pràctiques i treballs de final de grau i final de màster fet per aquesta Comissió.


QUART.- Establir que les assignatures del primer semestre modifiquen els instruments i els criteris d’avaluació, quan escaiga, per a adaptar-los a la modalitat d’avaluació no presencial per a la convocatòria C4. Els instruments i els criteris d’avaluació de cada assignatura seran concretats i aprovats pels òrgans corresponents i per les Facultats i l’Escola Politècnica Superior, ateses les característiques de cada assignatura i titulació.

Manuel Palomar Sanz
RECTOR DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT