Limitació accés instal·lacions universitàries

Resolució rectoral per a la limitació de l'accés a les instal·lacions universitàries per a reduir la mobilitat davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

 

La Universitat d'Alacant, després de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha aprovat diferents mesures per a l'aplicació d'aquesta normativa i subsegüents que l'han desenvolupada. El recent Reial decret llei 10/2020 de 29 de març limita al màxim la mobilitat de les persones i incrementa les mesures per a contenir l'avanç de la COVID-19, excepte aquells casos justificats per raons estrictes de necessitat.

Atés tot això,

RESOLC

PRIMER.- Limitar l'accés a les instal·lacions universitàries excepte per al desenvolupament de les activitats essencials.

SEGON.- Declarar aquestes activitats com a essencials:

Servei de seguretat, equivalent a la seua activitat ordinària en cap de setmana.

Serveis informàtics de ciberseguretat i manteniment i gestió d'incidències de la infraestructura TI de la UA.

Manteniment de la connexió amb els ordinadors que requerisquen estar connectats a la xarxa per al funcionament bàsic del treball no presencial.

Manteniment bàsic de reg de subsistència de plantes d'exterior i interior, alimentació d'animals del campus. Planta potabilitzadora associada.

Manteniment correctiu de les instal·lacions i edificis que patisquen una alteració sobtada i imprevista.

Alimentació i manteniment de l'Estabulari, Serveis Tècnics d'Investigació, Tanc N2 Líquid Ciències II i Hivernacle.

Manteniment d'insectes, fongs, microorganismes de projectes d'investigació de transcendència agrícola, ramadera, farmacològica o biotecnològica.

Tasques pròpies de desenvolupament de projectes d'investigació relacionats amb la lluita contra la pandèmia causada per la COVID-19.

Neteja adaptada a la presencialitat.

Servei de Prevenció per a urgències o presencialitat.

Serveis essencials de gestió i predicció d'emergències meteorològiques o sísmiques.

Qualssevol altres que presten serveis que puguen ser considerats essencials pel Vicerrector de Campus i Tecnologia.

 

TERCER.- Les treballadores i els treballadors que hagen de prestar els serveis assenyalats en el punt segon, hauran de comunicar tota la informació necessària per al desenvolupament d'aquests serveis a través dels mitjans telemàtics que s'aproven en desenvolupament d'aquesta resolució.

QUART.- El vicerector competent de Campus i Tecnologies emetrà les autoritzacions individuals que permeten l'itinerari entre el domicili habitual i el centre de treball a aquelles treballadores o treballadors que hagen de complir aquestes funcions al mateix temps que donarà instruccions per a facilitar-los l'entrada en les instal·lacions universitàries i informarà el Servei de Prevenció per a l'adopció de les mesures higienicosanitàries necessàries a través de la Unitat de Manteniment i Serveis.

CINQUÈ.- Les empreses contractades que hagen de continuar donant suport per al manteniment de les activitats essencials del punt primer, hauran d'emetre els informes corresponents per a garantir que les seues treballadores i treballadors no tinguen impediments per a acudir al centre de treball.

SISÈ.- Aquestes mesures tindran validesa des del 30 de març fins al 9 d'abril de 2020, tots dos inclusivament, sense perjudici d'una possible pròrroga.

Manuel Palomar Sanz

RECTOR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Alacant, 30 de març de 2020

Formulari per a l'accés al campus