Instrucció òrgans col·legiats

INSTRUCCIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT EN RELACIÓ AMB REUNIONS DE TREBALL I FUNCIONAMENT NO PRESENCIAL D’ÒRGANS COL·LEGIATS DURANT LA SITUACIÓ D’ACTIVITAT NO PRESENCIAL

 

La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 obliga a adoptar totes les mesures necessàries per a protegir la salut i seguretat de les persones i prevenir i contenir la propagació del virus. En aquest sentit, ateses totes les mesures dictades per les autoritats i la resolució rectoral del 13 de març del 2020, es considera necessari comptar amb unes instruccions que permeten fer reunions de treball i funcionament d’òrgans col·legiats de manera no presencial, que possibiliten el funcionament de la Universitat d’Alacant mentre dure aquesta situació.

 

Per això, ACORDEM

 

PRIMER.- Durant la situació d’activitat no presencial, les reunions de treball es faran, preferentment, de forma no presencial. Si per causes excepcionals, degudament justificades, s’hagueren de fer de manera presencial, es duran a terme seguint les instruccions que a aquest efecte dicte el Servei de Prevenció, que poden consultar-se en l’enllaç: https://sp.ua.es/

 

SEGON.- Els òrgans col·legiats podran continuar amb la seua activitat pel que fa a les convocatòries i sessions, i s’habilitarà la modalitat no presencial o a distància, d’acord amb les previsions de les normes de funcionament, quan estiguera previst, i amb caràcter general, complint així el que disposa l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, al tenor del qual: «Tots els òrgans col·legiats es podran constituir, convocar, fer les seues sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància, tret que el reglament intern d’aquests arreplegue expressament i excepcional el contrari. En les sessions que facen els òrgans col·legiats a distància, els membres d’aquests podran trobar-se en diferents llocs sempre que s’assegure per mitjans electrònics, i es consideren també com aquests els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els suplisquen, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produïsquen, com també la interactivitat i la intercomunicació entre aquests en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències».

 

TERCER.- D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d’Alacant tractarà les dades personals per a ser incorporades a l’activitat de tractament «Òrgans col·legiats de la Universitat d’Alacant», la finalitat de la qual, necessària per al compliment d’una obligació legal, és la de gestionar el funcionament dels òrgans col·legiats. En el marc dels tractaments esmentats, les dades podran ser cedides per a la difusió en la web i l’emmagatzematge de les gravacions, a un tercer prèvia sol·licitud en exercici del dret d’accés a la informació pública en els termes previstos en la legislació de transparència i bon govern, i a requeriment de les autoritats. Els titulars de les dades poden exercir els seus drets en relació amb el tractament de les dades personals d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es/). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els vostres drets i la política de privacitat de la Universitat d’Alacant en l’enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html, i en l’annex a aquesta instrucció.

 

QUART.- Les plataformes recomanades, com també l’ajuda i el suport tècnic, estan disponibles en https://pdc.ua.es/va/organs-col-legiats.html, en la pestanya «Eines per a videoconferència».

 

Esther Algarra Prats

 

Secretària general de la Universitat d’Alacant

 

ANNEX

 

Informació ampliada sobre el tractament de dades personals per a l’activitat de «Òrgans col·legiats de la Universitat d’Alacant»

 

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en coneixement de les persones interessades la informació següent:

  1. Qui és el responsable del tractament?

Identificació

Universitat d’Alacant

CIF: Q-0332001-G

 

Adreça postal

Carretera Sant Vicent del Raspeig, S/N.

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

 

Responsable del tractament

Gerència de la Universitat d’Alacant

Gerencia@ua.es

Tel.: 96.590.34.00

Fax: 96.590.34.64

 

Delegada de Protecció de Dades

dpd@ua.es

Telèfon: 965903400 ext. 9149

 

  1. Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals que es recapten són: identificadores, imatge, i/o veu, detalls de l’ocupació, dades acadèmiques i professionals. Categories especials de dades: representant sindical (si escau), amb la finalitat de:

 

- Gestionar la constitució dels òrgans col·legiats, l’organització de les convocatòries, celebració de sessions, i adopció d’acords i expedició de certificacions

-Gestionar l’enregistrament audiovisual, videoconferència/àudio, de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat d’Alacant

- Incorporar documents electrònics i fer les videoactes o actes digitalitzades

- Donar publicitat de l’activitat dels òrgans col·legiats de la Universitat d’Alacant, interna o oberta d’acord amb el principi de transparència

- Comunicar l’activitat dels òrgans col·legiats a mitjans de comunicació

- Utilitzar els videoenregistraments en un futur amb finalitats històriques i d’investigació.

 

Col·lectius: membres dels òrgans col·legiats, membres de la comunitat universitària, com també persones físiques que necessiten les sessions o que hi participen.

 

  1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació d’aquest tractament es basa en el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) del RGPD), i en el compliment d’una missió feta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 6.1. e)) del RGPD), en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Estatut de la Universitat d’Alacant i normativa interna.

                               

  1. Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les dades?

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat adequades i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010.

 

En aquest sentit, la Universitat d’Alacant s’ha dotat d’una Política de Privacitat i una Política de Seguretat de la Informació que poden ser consultades en la Seu Electrònica, en l’apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html.

 

  1. A quins destinataris es comunicaran les dades?

En el marc d’aquest tractament les vostres dades podran ser objecte de difusió en la web, en directe i en l’emmagatzematge dels enregistraments per a difusió a demanda. Les dades podran ser cedides a un tercer previ exercici del dret d’accés a la informació pública en els termes regulats en la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern prèvia al·legació de les persones interessades, i a requeriment d’autoritats com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en processos d’inspecció, jutges i tribunals en els termes definits per la legislació processal.

 

No estan previstes transferències internacionals de dades.

 

  1. Quins són els drets de les persones interessades?

La persona interessada té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i la supressió, a oposar-se’n al tractament, inclosa l’elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

Per a això haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la UA, segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment en les oficines de registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/ o telemàticament en el Registre Electrònic de la UA situat en la Seu Electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/va/.

Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes que aquesta establisca. Podeu consultar més informació en www.aepd.es.

  1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

La Universitat tractarà les dades personals proporcionades i les conservarà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d’arxius, documentació i patrimoni històric.

 

  1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que, en el marc d’aquest tractament, ha obtingut la Universitat d’Alacant, procedeixen dels membres dels òrgans col·legiats, i també de persones físiques que presencien les sessions o que hi participen.