Criteris planificació curs

Criteris generals de la Universitat dAlacant per a la planificació docent del curs 2020/2021

Després de lacord entre la Conselleria dInnovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i els rectors de les universitats públiques valencianes per al desenvolupament del curs 2020/2021, la Universitat dAlacant ha establit uns criteris generals per a la planificació docent del pròxim curs, en el marc de la seua autonomia. Daquesta manera, el curs es desenvoluparà en modalitat de presencialitat mixta o dual, amb la finalitat que ladaptació als possibles escenaris que plantege levolució de la pandèmia siga fàcil i immediata. Aquesta planificació manté el caràcter presencial de les titulacions i respecta, sempre, les indicacions de les autoritats sanitàries i del Servei de Prevenció de la UA.

Els criteris generals que sestableixen per al curs 2020/2021 són els següents:

  • La planificació de la docència es farà per semestres i es mantindrà durant tota la seua duració, excepte indicació contrària de les autoritats sanitàries.
  • Prevaldrà la presencialitat física en aquelles activitats formatives que requerisquen lús dinstrumental específic o presenten necessitats dinfraestructura especials, i, per tant, siguen difícilment traslladables a un model en línia, com les pràctiques de laboratori, les eixides de camp o laboratoris didiomes , entre daltres.
  • La resta de les activitats formatives seguiran el model dual, en el qual lalumnat segui la classe de forma síncrona a través del sistema daula virtual i, en funció de les necessitats docents de cada titulació, pot haver-hi una part d’aquestes amb presencialitat física a laula. La presencialitat a laula estarà delimitada pel nombre màxim destudiants que hi puguen coincidir, dacord amb les normes i els protocols de seguretat establits per les autoritats sanitàries, d’acord amb la fase de gestió de la crisi sanitària en què ens trobem.
  • Les proves finals de les convocatòries C2, C3 i C4 està previst que es facen presencialment a les aules de la Universitat dAlacant, sempre sota estricte compliment de les recomanacions de lautoritat sanitària competent.
  • Des del Vicerectorat de Campus i Tecnologia es proporcionaran les eines i els sistemes de suport al professorat i l’alumnat per a facilitar la docència i laprenentatge en aquesta modalitat.

Aquests criteris generals seran desenvolupats pels centres, de manera que hauran d’elaborar una proposta concreta de planificació i actuació docent en cada grau o màster per al curs 2020/21.

 

Enrique Herrero

President de la Comissió d’Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòries d’Avaluació