Comunicat suspensió terminis

COMUNICAT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT EN RELACIÓ AMB LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PREVISTA EN EL REIAL DECRET 463/2020, DEL 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, del 14 de març de 2020), estableix en l'article 9 que se suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i les etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, inclòs l’ensenyament universitari, com també qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida en altres centres públics o privats, i indica que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i online, sempre que siga possible.

La disposició addicional 3a del Reial decret esmentat, en l’apartat 1, disposa que se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la presentació de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perda vigència aquest reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

La duració de l’estat d’alarma que es declara en el Reial decret és de quinze dies naturals (article 3).

Segons tot el que s'indica, s’informa:

PRIMER. Queden suspesos, amb caràcter general, tots els terminis per a la tramitació de procediments.

SEGON. Queden suspesos tots els terminis referents a les convocatòries de places dels cossos docents universitaris i de places de professorat contractat doctor. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perda vigència el Reial decret 463/2020 o, si escau, les pròrrogues d’aquest. En particular, queda suspès el termini màxim de tres mesos que les comissions disposen per a l’acte de constitució. Aquelles actuacions previstes per les comissions de selecció en el període de suspensió, queden ajornades i caldrà proposar noves dates d’actuació una vegada es reprenga el còmput dels terminis.

TERCER. Queden suspesos tots els terminis referents a les convocatòries de places de personal d’administració i serveis, funcionarials i temporals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perda vigència el Reial decret 463/2020, o, si escau, les pròrrogues d’aquest. Aquelles actuacions previstes pels òrgans de selecció en el període de suspensió queden ajornades i s'hauran de proposar noves dates per a aquestes actuacions una vegada es reprenga el còmput dels terminis.

QUART. Queden suspesos els terminis per al dipòsit de tesis doctorals per a l’alumnat que tinga una data límit per al dipòsit de tesi compresa en el període de vigència del Reial decret 463/2020 i no tinga cap possibilitat de pròrroga. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en el qual perda vigència el Reial decret 463/2020 o, si escu, les pròrrogues d’aquest. S’ajornen tots els actes de defensa de tesis doctorals mentre dure la vigència del Reial decret 463/2020, amb l’excepció dels casos en els quals l’ajornament supose un perjudici irreparable al doctorand o a la doctoranda, casos per als quals el Vicerectorat d’Estudis i Formació dictarà les mesures oportunes. Atenent que l’ajornament es deu a motius de força major, el termini límit de tres mesos per a la defensa de la tesi comptadors des del dia del dipòsit no es tindrà en compte, tal com estableix l’article 9 del procediment intern d’actuació de la normativa sobre ensenyaments de doctorat en la Universitat d’Alacant (BOUA 14 de juny de 2019).

CINQUÈ. Queden suspesos els terminis dels processos electorals en curs durant la vigència del Reial decret 463/2020. En el moment en el qual aquest perda vigència, l'òrgan corresponent modificarà el calendari i indicarà els nous terminis d’actuació. Conserven la validesa totes les actuacions realitzades fins a la data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 (14 de març de 2020).

 

Esther Algarra Prats

Secretària General de la Universitat d’Alacant