Directrius i recomanacions avaluació C3 i C4

Directrius i recomanacions amb relació a la Resolució rectoral de 6 d’abril del 2020 que estableix «que la convocatòria C3 es farà, amb caràcter general, a través de mecanismes d’avaluació no presencial o d’avaluació contínua»

A continuació, es presenten les directrius i les recomanacions següents per a garantir l’avaluació de competències i resultats d’aprenentatge de l’alumnat mitjançant mètodes no presencials. Aquestes recomanacions s’han fet tenint en compte les directrius emeses per la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU). 

 • La docència s’ha de centrar en els aspectes essencials d’aquesta que permeten adquirir a l’alumnat les competències de l’assignatura. L’avaluació s’ha de circumscriure als resultats de l’aprenentatge que s’hagen treballat en les activitats formatives.
 • S’ha de fer una planificació mesurada de les activitats d’aprenentatge. Les proves d’avaluació han d’estar concebudes dins d’aquest aprenentatge i sempre evitant saturar les estudiants i els estudiants amb un excés de proves i tasques. És recomanable que l’alumnat sàpia el que s’espera de l’avaluació i que es facen rúbriques d’avaluació. Amb la finalitat de facilitar la connectivitat durant la prova i reservar la infraestructura tecnològica necessària, s’ha de comunicar abans de l’11 de maig al Servei d’Informàtica el tipus de prova i l’eina triada d’avaluació. Per a això s’establirà un formulari que caldrà emplenar. 
 • És important diversificar els mètodes d’avaluació i distribuir-ne adequadament el pes, de manera que es produïsca una avaluació contínua dels resultats d’aprenentatge. 
 • Per a les proves d’avaluació s’han d’usar, excepte casos excepcionals, les eines esmentades en l’Annex I d’aquest document.
 • Si bé sempre és recomanable que l’alumnat reba una retroalimentació àgil dels resultats de les proves d’avaluació, en el cas de l’ensenyament no presencial aquesta eina és encara més necessària. L’alumnat ha de conèixer el progrés que té en el procés d’aprenentatge, perquè puga adaptar-se al nou escenari d’ensenyament i, si escau, poder prendre mesures correctores. A continuació, se suggereixen alguns dels elements que pot contenir una retroalimentació: 
  • Errades generalitzades i com corregir-les.
  • Punts del contingut que convé repassar.
  • Redirecció a textos/vídeos per a aclarir idees.
 • En totes les proves d’avaluació, i sobretot en aquelles que tinguen un pes elevat en la qualificació final, és molt important que l’alumnat conega amb antelació les característiques precises d’aquesta (tipus de preguntes, duració, limitacions de temps per pregunta…). Es recomana posar un model de prova o, si és possible, fer-ne una simulació prèvia. 
 • S’han d’evitar les proves d’avaluació de tipus memorístic, i prioritzar aquelles que permeten comprovar l’adquisició de les competències arreplegades en la guia docent. 
 • Quan es vulga programar un acte d’avaluació que permeta valorar l’adquisició i la comprensió de continguts, procediments o metodologies, s’aconsella recórrer a exàmens orals, proves objectives o proves escrites de resposta oberta, i fer ús dels recursos esmentats en l’Annex I.
 • Per als casos en què siga sol·licitat el lliurament de treballs, informes, projectes, exàmens de desenvolupament es recomana emprar les eines antiplagi disponibles en UACloud
 • Les eines disponibles a través d’UACloud permeten un control bàsic de la identitat de l’alumnat. En l’Annex I, a més, estan detallades totes les proves d’avaluació que permeten un control reforçat de la identitat. Generalment el control reforçat està basat en seguiment per videoconferència. En les modalitats d’avaluació síncrones, abans de començar la gravació, es pot sol·licitar que l’alumne o l’alumna mostre a la càmera un document d’identitat oficial i vàlid. En les modalitats basades en el lliurament de material gravat (en diferit o asíncron), la verificació de la identitat es pot fer bé a posteriori, mitjançant comprovació puntual per videoconferència, o bé mitjançant un altre mitjà identificador a l’abast del professorat. 
 • Els TFM i TFG seran avaluats d’acord amb que estableixen les respectives guies docents. Les defenses orals dels treballs es faran mitjançant videoconferència. En els casos que la normativa requerisca que l’acte de defensa siga públic, es farà publicitat de l’enllaç web que permeta seguir-lo.
 • L’alumnat amb un TFG/TFM que tinga una càrrega d’experimental elevada i que no s’haja pogut fer podrà sol·licitar una adaptació del treball assignat.  
 • Per a les activitats pràctiques d’assignatures bàsiques i obligatòries i per a les pràctiques externes obligatòries que no s’hagen pogut fer o finalitzar i que siguen necessàries per a l’adquisició de competències essencials de la titulació que no es puguen adquirir de forma no presencial o amb altres assignatures, la comissió acadèmica de la titulació, d’acord amb els departaments implicats, establirà els mecanismes necessaris perquè l’alumnat afectat puga adquirir aquestes competències.
 • L’avaluació de la convocatòria C4 de les assignatures avaluades en la convocatòria C3 serà regida pels mateixos criteris.

 

En l’Annex I s’ofereixen recomanacions d’ús i se suggereixen eines per a aplicar els diferents mitjans d’avaluació previstos en les guies docents.