Alçament de suspensió de terminis

Comunicat de la Universitat d'Alacant en relació amb la represa dels terminis administratius prevista en el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020), estableix en l’article 9 que «amb efecte des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagen sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'havia previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les pròrrogues.»

Així mateix, la Disposició derogatòria única del reial decret esmentat deroga, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la qual es disposava la suspensió de termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Sobre la base del que acabem d’indicar, us informem:

PRIMER. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput dels terminis administratius que hagen sigut suspesos.

SEGON. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de tots els terminis relatius a les convocatòries de places dels cossos docents universitaris i de places de professorat contractat doctor. Per a les actuacions previstes per les comissions de selecció que havien quedat ajornades per la suspensió de terminis s’hauran de proposar noves dates d'actuació.

TERCER. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de tots els terminis relatius a les convocatòries de places de personal d'administració i serveis, funcionaris i temporals. Per a les actuacions previstes pels òrgans de selecció que havien quedat ajornades per la suspensió de terminis s’hauran de proposar noves dates d'actuació.

QUART. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de tots els terminis per al depòsit de tesis doctorals. Des d'aquesta mateixa data es podran dur a terme els actes de defensa de tesis doctorals.

CINQUÈ. Per acord del Consell de Govern de 28 de maig de 2020 es deixa sense efecte la convocatòria d'eleccions a rectora o rector, convocades pel Consell de Govern de 20 de febrer de 2020, i s'acorda la convocatòria de noves eleccions en el pròxim període lectiu 2020/2021. Respecte de la resta de processos electorals en curs que havien quedat suspesos, escaurà deixar-los sense efecte i dur a terme una nova convocatòria una vegada comence el període lectiu 2020/2021. Tot això en virtut del principi democràtic i de la necessitat de respectar la unitat d'acte electoral.

 

Esther Algarra Prats

Secretària general de la Universitat d'Alacant

 

Alacant, 28 de maig de 2020